អក្សរសាស្ត្រខ្មែរ

ក្នុងនាមជាកូនខ្មែរមួយរូប យើងត្រូវតែមានការយល់ដឹងខ្លះៗអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសយើង ក៏ដូចជាប្រ​វត្តិនៃអ​ក្សរសាស្ត្រដែរ។ រយៈពេល​ប្រាំពីរសប្ដាហ៍មុននេះ ខ្ញុំបានធ្វើការស្រាវជ្រាវអំពី ប្រវត្តិនៃ ទឹកដីខ្មែរ ព្រមទាំង​ការវិវត្ត៍នៃតួរ​អក្សរខ្មែរផងដែរ។​ ក្រោយពីធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅ​ក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណែត​ ខ្ញុំបានធ្វើការជាក្រុម ដើម្បីរៀបចំជាការធ្វើបទបង្ហាញមួយ ក្នុងគោលបំណងចែករំលែក​ចំណេះដឹងដែលខ្លួន មានទៅដល់មិត្តរួមថ្នាក់។  ក្រៅ​ពីការធ្វើបទបង្ហាញ ពួកយើងក៏មានជាការសរសេរតាមអាន​ដូចគ្នា។​ ការធ្វើដូចនេះ ខ្ញុំក៏ដូចជាមិត្តរួមថ្នាក់បានបង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការសរសេរ​ រួមទាំងការធ្វើបទបង្ហាញ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *